Referencie


Hodnotenie programov EÚ

Názov: Priebežné hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Odberateľ/Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/ PROUNION a.s., RADELA s.r.o.
Termín realizácie: 01/2016 – 12/2019

Názov: Ex-post hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
Odberateľ/Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/ PROUNION a.s., RADELA s.r.o.
Termín realizácie: 01/2016 – 12/2016

Názov: Ex-post hodnotenie Programu rozvoja vidieka 2007-2013 v Slovinsku
Odberateľ/Partner: Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o.
Termín realizácie: 01/2016 – 12/2016

Názov: Predbežné hodnotenie (ex ante) Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020
Odberateľ/Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Termín realizácie: 07/2013 – 04/2015

Názov: Ex ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Odberateľ/Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/ PROUNION a.s.
Termín realizácie: 07/2013 – 12/2014

Názov: Ex post hodnotenie IPARD Kosovo
Odberateľ/Partner: Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka Kosovo/ Agriconsulting Europe
Termín realizácie: 02/2015 – 9/2015

Názov: Podpora pre prípravu hodnotiacej stratégie pre program IPARD, Turecko
Odberateľ/Partner: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Turecko/ Cardno Emerging Markets ( UK) Ltd
Termín realizácie: 11/2009 – 04/2010

Názov: Vytvorenie systému priebežného hodnotenia pre program IPARD, Macedónsko
Odberateľ/Partner: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Macedónsko/ GBI Consulting OM
Termín realizácie: 04/2009 – 05/2010


Riadenie projektov technickej pomoci

Názov: Vypracovanie metodiky a celkového systému hodnotenia pripravenosti verejno-súkromných partnerstiev pre prístup LEADER
Odberateľ/Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Termín realizácie: 04/2015 – 12/2015

Názov: Zlepšenie výkonu administrácie a kontroly vybraných opatrení osi 2 PRV SR 2007-2013
Odberateľ/Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra/ RADELA s.r.o., PROUNION a.s.
Termín realizácie: 12/2013 – 08/2015

Názov: Skvalitnenie systému krížového plnenia v podmienkach PPA, zavedenie nových požiadaviek CC v zmysle príloh II a III NR 73/2009, rozdelenie administrácie a kontrol CC na úrovni právnych aktov a skupín právnych aktov v zmysle čl. 50 NK 1122/2009 ako aj reprezentatívny výber parciel pri kontrole CC v zmysle čl. 53 NK 1122/2009
Odberateľ/Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra/ RADELA s.r.o.
Termín realizácie: 12/2012 – 12/2014

Názov: Zavedenie a zlepšenie krížového plnenia pri opatreniach osi 2 PRV SR 2007-2013 v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Odberateľ/Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra/ RADELA s.r.o.
Termín realizácie: 2/2010 – 2/2011

Názov: Zlepšenie systému integrovaných kontrol vykonávaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v SR
Odberateľ/Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra/ RADELA s.r.o.
Termín realizácie: 2/2010 – 2/2011


Tel.: +421 2 20921205
Mobil.: +421 905 585 110
Email: office@pseu.sk