Aktivity


Hodnotenie programov EÚ

Spoločnosť Projektové služby, s.r.o. je zameraná na realizáciu všetkých typov hodnotení Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo (ex ante, priebežné a ex post hodnotenie) vrátane odbornej pomoci a školení k monitorovaniu a hodnoteniu programov EÚ v SR ako aj v nových kandidátskych krajinách (IPA-RD). Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s realizáciou viacerých úspešných hodnotení v SR a kandidátskych krajinách EÚ.


Riadenie projektov technickej pomoci

Spoločnosť Projektové služby, s.r.o. pôsobí už viac ako 10 rokov v oblasti riadenia projektov technickej pomoci v sektore pôdohospodárstva SR. V rámci riadenia projektov technickej pomoci spoločnosť poskytuje služby pre riadenie projektov technickej pomoci podporených z programov EÚ vrátane zabezpečenia požadovaných domácich a zahraničných expertov v zmysle zadania projektu. Spoločnosť kladie dôraz na starostlivé plánovanie, implementáciu, monitorovanie pokroku, podávanie správ a kontrolu plnenia zadania. Projekt je neustále monitorovaný z pohľadu časového plánu, rozpočtu a kvalitatívnych kritérií, aby bolo zabezpečené, že potreby klienta sú splnené po dokončení projektu.


Príprava a realizácia rozvojových projektov

Spoločnosť Projektové služby, s.r.o. sa špecializuje na prípravu a realizáciu rozvojových projektov v sektore pôdohospodárstva a rybného hospodárstva podporených z Programu rozvoja vidieka alebo Operačného programu Rybné hospodárstvo.

V rámci prípravy projektov spoločnosť ponúka nasledovné služby:

 • verifikácia oprávnenosti žiadateľa a oprávnených nákladov projektu v súlade s aktuálnou výzvou PRV/ OP RH,
 • vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane vybraných príloh,
 • kontrola komplexnosti žiadosti a jej príloh,
 • asistencia v procese schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

V rámci realizácie projektov spoločnosť ponúka nasledovné služby:

 • projektové riadenie počas realizácie podporeného projektu,
 • príprava monitorovacích správ projektu,
 • príprava žiadostí o platbu,
 • a komunikácia s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Projekty spolupráce/ EIP/ Inovácie

V prípade ak identifikujete problém vo vašej výrobe, ktorý je možné vyriešiť inovatívnym spôsobom v spolupráci s viacerými partnermi, tak potom je pre Vás vhodným riešením vytvorenie operačnej skupiny v rámci projektu spolupráce. V novom programovom období PRV 2014-2020 bude možné získať prostredníctvom opatrenia Spolupráca finančnú podporu pre zriadenie a financovanie operačných skupín EIP (európske investičné partnerstvo) počas obdobia 2014-2020.

Spoločnosť Projektové služby, s.r.o. po 10 rokoch svojej existencie podrobne pozná sektor pôdohospodárstva. Získané skúsenosti dokáže využiť pri riadení celého procesu prípravy a realizácie projektu spolupráce. V prípade záujmu o projekt spolupráce, kontaktuje spoločnosť a dohodnite si konzultáciu v rámci ktorej Vám budú poskytnuté nasledovné informácie:

 • Čo je možné zahrnúť do projektov spolupráce
 • Ako zvládnuť celý proces vytvorenia operačnej skupiny
 • Identifikácia správnych partnerov
 • Vytvorenie projektového plánu
 • Zdroje financovania
 • Administratívne kapacity pre riadenie projektu
 • Šírenie výsledkov

Európske inovačné partnerstvo (EIP) možno chápať ako inovatívny prístup k zlepšeniu transferu inovácií medzi výskumnou a aplikačnou sférou. EIP je zamerané na zabezpečovanie spoločenských prínosov a rýchlu modernizáciu a malo by poskytovať vhodné podmienky pre spoluprácu výskumných a inovačných partnerov a pre dosahovanie lepších a rýchlejších výsledkov v porovnaní s existujúcimi prístupmi. Jedným z kľúčových aspektov je posilnenie vzájomnej spolupráce a riešenie problémov prostredníctvom prepojení na sieť EIP. Cieľom je vyriešiť špecifický problém a následne publikovať riešenie spolu s jeho alternatívami.


Tel.: +421 2 20921205
Mobil.: +421 905 585 110
Email: office@pseu.sk